Swift to Hear, Slow to Speak, Slow to Wrath

Apr 25, 2021    Rick Keller
James 1:19-20

James 3:1-12
Proverbs 29:11
Proverbs 17:28

Matthew 12:33-37
Ezekiel 36:26-27